2012: Coverage of Nagar Kirtan

Coverage of Nagar Kirtan from Bakhshish Dham, Preet Nagar, Amritsar to Bakhshish Dham, Dhodiwind, Amritsar on 11th November 2012.

Categories: Nagar Kirtan